Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây