Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây