Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 15 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây