Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây