Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây