Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây