Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây