Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây