Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây