Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 01 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây