Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây