Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 07 tháng 6 năm 2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây