Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây