Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây