Báo cáo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây