Báo cáo chuyên đề tuần 15- Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)

Xem nội dung chi tiết tại đây