Báo cáo bổ sung kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây