Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại xã Quang Thuận