Ban kinh tế xã hội HĐND huyện giám sát tại hai xã Đôn Phong, Mỹ Thanh.

Ngày mùng 4/11/2014 Ban Kinh tế – xã hội huyện do ông Nguyễn Duy Luân Ủy viên ban thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy – Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên Ban kinh tế, Thường trực HĐND, Phòng Dân tộc huyện, đã có buổi giám sát việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã tiến hành giám sát tại hai xã đó là Đôn Phong và xã Mỹ Thanh.  Nội dung của cuộc giám sát là kết quả việc tổ chức thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với xã Đôn Phong trong thời gian qua việc tổ chức chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã đã có 540 lượt hồ sơ và 2.281 lượt khẩu được hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng số kinh phí 225,1 triệu đồng. Tuy nhiên xã vẫn còn gặp một số khó khăn như: Định mức hỗ trợ thấp nên không đáp ứng được nhu cầu chí phí để sản xuất hoặc đầu tư của các hộ dân, mặt khác mỗi hộ có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình khác nhau nên nhu cầu hỗ trợ cũng khác nhau nên việc hỗ trợ gặp không ít khó khăn. Đối với xã Mỹ Thanh trong quá trình thực hiện tại xã Mỹ Thanh để thực hiện đúng mục đích sử dụng và tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ phối hợp thực hiện nhìn chung đã đạt hiệu quả, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn như đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao như năm 2013 số vốn được hỗ trợ là 21.100.000  đồng  hộ trợ cho 62 hộ nghèo; năm 2014 số vốn được hỗ trợ là 20.900.000 đồng hỗ chợ cho 60 hộ nghèo. Qua giám sát đoàn đã ghi nhận những kết quả mà hai xã Đôn Phong và xã Mỹ Thanh đạt được, nhưng để đạt được hiệu quả tốt hơn nữa thì cả hai địa phương cần nâng cao hơn nữa sự phối hợp với các tổ chức của địa phương, nâng cao trách nhiệm của các thành viên; tích cực vận động tuyên truyền người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả chất lượng và thu nhập.