BAN KINH TẾ – XÃ HỘI HĐND HUYỆN BẠCH THÔNG CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM TRA, GIÁM SÁT

Thẩm tra, giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của các Ban Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo quy định tại Điều 76, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng Nhân dân gồm: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện phân công; giám sát quyết định của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp dưới trực tiếp; giám sát chuyên đề; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Ban KT-XH HĐND huyện giám sát phòng LĐ-TB&XH huyện

Thực tiễn hoạt động của các Ban của Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông trong những năm qua cho thấy, các Ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để tăng cường công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Kết quả hoạt động giám sát của các Ban đã có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của huyện và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương mà cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng Nhân dân huyện vẫn chưa được thường xuyên, hiệu quả thẩm tra, giám sát có lúc còn hạn chế, một số kiến nghị của các Ban chưa được các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu là do các thành viên Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, thời điểm đầu nhiệm kỳ chưa có kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban, đặc biệt là đối với các thành viên Ban lần đầu làm đại biểu dân cử, lĩnh vực phụ trách của Ban rộng, việc nghiên cứu sâu các lĩnh vực chuyên môn còn hạn chế…

Ban KT-XH HĐND huyện giám sát UBND thị trấn Phủ Thông

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2026) Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện đã xác định hoạt động thẩm tra, giám sát là nhiệm vụ chủ yếu của Ban và các hoạt động này cần được nâng cao chất lượng, hiệu quả trong suốt cả nhiệm kỳ thông qua chú trọng thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính dân chủ trong công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện cũng như tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, khảo sát.

Hai là, để công tác thẩm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, mang tính phản biện cao, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan cần đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình thủ tục soạn thảo ban hành Nghị quyết theo đúng quy định của luật pháp: Các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các tài liệu có liên quan cần được gửi tới Ban đúng thời gian, có sự thẩm định của cơ quan tư pháp đối với các văn bản có yêu cầu phải thẩm định. Trên cơ sở đó mới từng bước đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát.

Ba là, để đảm bảo việc nắm bắt thông tin kịp thời và chủ động, Ban cần được cung cấp thông tin đầy đủ thông qua nhiều hình thức, trong đó được tham dự các cuộc họp do UBND huyện tổ chức thông qua các dự thảo báo cáo, đề án, dự án theo lĩnh vực Ban phụ trách để nắm bắt thông tin, khai thác và tổng hợp văn bản, tài liệu có liên quan. Như vậy, giúp cho các thành viên của Ban có thêm cơ sở để tham gia xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, để hoạt động giám sát được hiệu quả, ngoài việc lựa chọn chủ đề dư luận quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các thành viên trong Ban phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập, xử lý thông tin và quyết định tổ chức thực hiện giám sát. Cùng với đó Ban cần tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát, làm căn cứ để đưa ra chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân nếu chủ thể chịu sự giám sát chưa triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Năm là, tăng cường giám sát chuyên đề, nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, bức xúc hoặc thông qua dư luận, thông tin, báo chí, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Với việc chú trọng công tác thẩm tra, giám sát, Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện sẽ từng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                               Nguyễn Dâng – Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện