ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” huyện

0

Xem nội dung chi tiết tại đây