Ban hành Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây