Bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây