Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về chế độ chính sách với đồng bào dân tộc tại xã Đôn Phong

Sáng ngày 22/8/2014, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về chế độ chính sách đối với đồng báo dân tộc trên địa bàn xã Đôn Phong. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo phòng Dân tộc huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Đoàn đã tiến hành khảo sát một số nội dung như việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32 và Quyết định số 54 của Thủ tướng Chính phủ, về tiến độ xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình tiết yếu cho học sinh các trường Trung học cơ sở theo Nghị Quyết số 13/2012/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/7/2012. Theo báo cáo của  Ban Chỉ đạo xã Đôn Phong, qua ra soát và thực hiện Quyết định số 32 thì năm 2008 trên địa bàn có 30 hộ/08 thôn đăng ký vay vốn và phê duyệt với mức vay 5.000.000đ/hộ, tổng nguồn vốn là 150 triệu đồng. Về Quyết định số 54 của Thủ tướng Chính phủ đã có 06 hộ được vay vốn với mức cho vay 8.000.000đ/hộ. Nhìn chúng các hộ được tiếp cận đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, các nguồn vốn của chích sách đã giúp cho các hộ có điều kiện trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình và thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên qua giám sát, địa phương cũng còn gặp một số khó khăn như địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung nên ảnh hưởng đên công tác triển khai, kiểm tra và giám sát, nguồn vốn phân bổ và giải ngân còn chậm so với kế hoạch. Qua giám sát Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả triển khai và thực hiện một số chính sách đối với các hộ trên địa bàn xã, đồng thới cũng mong muốn trong thời gian tới địa phương tiếp tục ra soát, triển khai tốt chế độ chính sách trên địa bàn, nhằm giúp các hộ có vốn tiếp tục trong phát triển sản xuất. Sau buổi làm việc đoàn đã kiểm tra thực tế trong việc xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi tại trường Tiểu học và THCS xã Đôn Phong.