Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tại xã Tú Trĩ.

Ngày 30/10/2017, Đoàn giám sát của Ban dân tộc HĐND huyện do bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tú Trĩ.

Trong  năm 2015, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất 8 hộ, diện tích đất trên 7 nghìn mét vuông, với kinh phí thực hiện trên 63 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 01 hộ với kinh phí 1.300.000 đồng. Trong năm 2016, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất 8 hộ, diện tích đất trên 5.000 m vuông, kinh phí thực hiện 53 triệu đồng; Số hộ được phê duyệt theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Bạch Thông là 6 hộ với tổng kinh phí trên 7 triệu đồng, qua triển khai chỉ có 5 hộ thực hiện. Các chính sách khác như: Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động, giao khoán bảo vệ rừng và duy tu bảo dưỡng không có. Tuy nhiên khi thực hiện xã cũng còn gặp một số khó khăn như: người dân còn trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của nhà nước; Công chức phụ trách công tác dân tộc còn kiêm nhiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả cao.

Theo chương trình giám sát, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg tại 3 hộ dân được hỗ trợ tại thôn Khuổi Sla. Qua giám sát, Đoàn đánh giá tốt việc thực hiện chính sách theo Quyết định 755 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn xã Tú Trĩ. Tuy nhiên, Đoàn cũng đề nghị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và các thủ tục hồ sơ cũng cần thực hiện theo kế hoạch đề ra.