Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tại xã Đôn Phong

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND huyện do bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định 54 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Đôn Phong

Theo báo cáo của xã Đôn Phong, ngay sau khi các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện triển khai đến địa phương, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn phối hợp tổ chức rà soát, xét duyệt, lập danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tính từ cuối 2013 đến nay, đã có 34/6 thôn, bản được tiếp cận nguồn vốn với mức vay là 8 triệu đồng/hộ. Tổng nguồn vốn được giải ngân là 262 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân quản lý 13 hộ vay, Hội Phụ nữ quản lý 5 hộ vay, Đoàn Thanh niên quản lý 16 hộ vay. Đến nay đã có 3 hộ trả nợ gốc trước hạn.

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà xã Đôn Phong đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả Quyết định của Trung ương về thực hiện chính sách đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn; rà soát kỹ các đối tượng được thụ hưởng các chính sách theo Quyết định 54 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn của các hộ dân được thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích./.