Ban CHQS huyện Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

0

Sáng ngày 13/8/2014, Ban CHQS huyện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa (XI) cho cấp ủy và 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề và kết luận của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), đó là: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng” và “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về công tác phi chính phủ nước ngoài”. Qua học tập sẽ giúp các cán bộ, chiến sĩ và đảng viên trong đơn vị cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn hoạt động của đơn vị.