Ban CHQS huyện Bạch Thông tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8

Ngày 17/3/2014, Ban CHQS huyện Bạch Thông đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết trung ương 8 ( Khóa XI) tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Tại hội nghị đã quán triệt 5 chuyên đề gồm: Nghị quyết về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, kết luận về “ Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “ Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nên kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”, Kết luận về việc hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Quán triệt Nghị quyết số 806 ngày 31/12/2013 về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năn tiếp theo. Qua đây, nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết trung ương 8 (Khóa XI) của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong LLVT huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.