Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại xã Đôn Phong.

Ngày 10/5/2017, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do ông Phạm Duy Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân tại xã Đôn Phong.

Nội dung buổi kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 tại xã, Quyết định số 17 ngày 4/4/2017 của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh và các tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan trong thực hiện QCDC cơ sở.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Lãnh đạo xã Đôn Phong đã báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn xã năm 2016 đến nay. Trong thời gian qua cấp ủy,chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đến thôn đã tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền; Cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, xã Đôn Phong đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.  Các hoạt động công tác ở cơ sở theo tinh thần “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra giám sát” được đẩy mạnh, thể hiện tính công khai, dân chủ; tinh thần đoàn kết nội bộ được duy trì tốt, không phát sinh vấn đề nổi cộm. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân được thực hiện nghiêm túc…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Duy Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện Quy chế dân chủ mà xã đạt được. Bên cạnh những mặt làm được, ông đề nghị: Hàng năm, BCĐ xã cần xây dựng, hướng dẫn Quy chế cụ thể xuống cơ sở để phù hợp với tình hình thực tế; nêu cao tinh thần đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương.