Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện tại xã Lục Bình

Ngày 21/10/2014, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện do đồng chí Trương Khánh Tuân – UVBTV – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cùng các thành viên đã có buổi làm kiểm tra triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 tại xã Lục Bình.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Kế hoạch hoạt động, công tác kiện toàn Ban chỉ đạo và việc ban hành, thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến phong trào của Trung ương, của tỉnh và của huyện tới các thôn, bản, việc triển khai hướng dẫn số 255/HD- BGĐ ngày 7/8/2013 của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh Bắc Kạn về tiêu chuẩn, thu tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” thôn văn hóa, làng  bản văn hóa… Qua kiểm tra tra cho thấy, xã Lục Bình đã tổ chức tuyên truyền và triển khai kế hoạch các văn bản liên quan tới người dân, từ đó mỗi gia đình, thôn, bản điều phấn đầu thực hiện các tiêu chí của phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Qua kiểm tra, nhằm phát hiện những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời tìm ra những mô hình điển hình trong việc thực hiện phong trào “TDĐKXDDVH” để nhân rộng.