Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện kiểm tra tại xã Vi Hương.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 tại xã Vi Hương.

Tại buổi làm việc Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thôn Cốc Thốc và tiến hành kiểm tra một số nội dung triển khai tại xã như: Kế hoạch hoạt động, công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo và việc ban hành, thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của xã, công tác tuyên truyền các văn bản liên qua đến phong trào của Trung ương, của tỉnh và của huyện tới các thôn, bản, việc triển khai hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDDVH” của tỉnh Bắc Kạn về tiêu chuẩn, thu tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “ gia đình văn hóa” thôn văn hóa, làng văn hóa, bản văn hóa … qua kiểm tra cho thấy: Trong thời gian qua toàn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng, kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; năm 2014 qua triển khai đã có 100% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa và trên 77 % hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà xã Vi Hương đã đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần sâu rộng hơn nữa, việc ghi chép sổ vàng cần thống nhất sử dụng một loại mực theo quy định.