Ban chỉ đạo chương trình 135 huyện kiểm tra tại xã Mỹ Thanh.

Thực hiện kế hoạch số 65/KH-BCĐ ngày 26/6/2014 của BCĐ chương trình 135 năm 2014 về kiểm tra các hợp phần thuộc chương trình 135 thực hiện trong năm 2014. Ban Chỉ đạo chương trình 135 huyện do bà Nguyễn Thị Như – Trưởng phòng Dân tộc huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình 135 tại xã Mỹ Thanh.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác tổ chức điều hành; tiến độ thực hiện các hợp phần chương trình 135 thực hiện trong năm 2014; kiểm tra hợp phần phát triển sản xuất, các loại hình sản xuất; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình duy tu bảo dưỡng; khối lượng thực hiện, kết quả dải ngân, thanh, quyết toán vốn đầu tư; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong năm 2014 UBND xã Mỹ Thanh đã lựa chọn các công trình đang bị hư hỏng nặng, đã xuống cấp cần phải duy tu bảo dưỡng, đồng thời cũng lựa chon đăng ký danh mục các công trình xây dựng của chương trình 135 năm 2014. Theo đó xã Mỹ Thanh có các công trình cần duy tu bảo dưỡng như: Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Cà, công trình nhà văn hóa thôn Cây Thị, Công trình đường liên thôn Bản Châng – Thôm Ưng Hiện nay các công trình trên đang được thực hiện. Về hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014 xã Mỹ Thanh được cấp 30.792 cây quế cho người dân thôn Thôm Ưng; cấp 6 máy tuót  lúa cho thôn Nà Cà,  một bộ máy sát, máy nghiền cho thôn Cây Thị. Với tổng mức hỗ trợ cho các thôn trên là trên 120 triệu đồng. Tuy nhiên xã Mỹ Thanh vẫn còn gặp một số khó khăn như: Một số ít bộ phận nhân dân do nhận thức hạn chế còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước ; Nguồn vốn phân bổ theo tiêu chí không đáp ứng được để xây dựng các công trình đã đăng ký theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật. Qua kiểm tra đoàn đã đánh giá cao những cố gắng đạt được của xã Mỹ Thanh, mong muốn xã cần quan tâm hơn nữa tới công tác giám sát các công trình cũng như hoàn chỉnh các thủ tục để chương trình đạt hiệu quả cao hơn.