BẠCH THÔNG XỬ LÝ 09 VỤ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Trong 6 tháng đầu năm ngành chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 09 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ cháy, thiệt hại hơn 4 ha rừng

 Trong đó lâm sản tịch thu trên 4,1 m3 gỗ tròn các loại, 57 cá thể động vật rừng, thu nộp ngân sách nhà nước gầ 40.000.000 đồng. Công tác tuần tra các khu rừng trọng điểm thường xảy ra cháy rừng được huyện quan tâm chỉ đạo, từ đầu năm đến nay xảy ra 02 vụ cháy rừng tại xã Mỹ Thanh và Cao Sơn, diện tích bị cháy 4,1 ha, lâm sản thiệt hại 59 m3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện diện tích khoán bảo vệ rừng phòng hộ  trên 10.000ha, trong đó khoán bảo vệ rừng trên 7.500 ha cho 50 hộ, hỗ trợ bảo vệ rừng trên 2.500 ha cho 514 hộ; diện tích khoán bảo vệ rừng sản xuất trên 2.900 ha, tại các xã Cơn Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Đôn Phong. Thực hiện tốt công tác giám sát khai thác lâm sản, cấp phép khai thác được 8.955 m3 gỗ rừng trồng các loại, đạt trên 25% KH giao./.

Thanh Tuyền