Bạch Thông: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm trên 26{44a2069a40534a7202815f3014893ab1abe1bc04b62e23f4fee2cc2d46c033b7}

0

Áp dụng cách tính đa chiều của chuẩn mới, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Bạch Thông hiện nay là 26,31% tương đương 2.200 hộ trên tổng số 8.363 hộ, cao gấp gần 4 lần so với cách tính theo chuẩn cũ, hộ cận nghèo là 1.230 hộ chiếm 14,71%.

Nhiều xã trên địa bàn tỉ lệ hộ nghèo tăng cao như Nguyên Phúc là 56,46%, Mỹ Thanh là 53,10%, Đôn Phong là 47,86%, Cao Sơn 38,24%… Để thực hiện công tác giảm nghèo, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xóa đói, giảm nghèo với nhiều hình thức, triển khai nhiều lớp tập huấn truyền đạt kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cử cán bộ xuống tận nơi “cầm tay chỉ việc”, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả…giúp người dân có thể vận dụng làm theo. Đồng thời, sử dụng mọi nguồn lực đầu tư cho hộ nghèo, ưu tiên các nguồn vốn vay để cho người nghèo trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình…/.