Bạch Thông triển khai công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, rà soát người nghiện ma túy sau cai

Vừa qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, rà soát người nghiện ma túy sau cai cho lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, cán bộ phụ trách công tác lao động – thương binh và xã hội của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Hội nghị triển khai công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, rà soát người nghiện ma túy sau cai tại Bạch Thông

 

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy; tăng cường nhận thức về nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cho cán bộ các cấp, các ngành có liên quan để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần ngăn chặn, giảm cơ bản nạn nghiện ma túy và giảm đến mức thấp nhất các tác hại của nghiện ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua, các đại biểu đã được quán triệt Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiệm ma túy tại cộng đồng với các nội dung như: Đối tượng, thủ tục tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng … và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về khảo sát người nghiện ma túy trên địa bàn./.