BẠCH THÔNG TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm chỉ tiêu trên giao. Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo quy định.

Hiện nay, các xã, thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển xong trước ngày 20/9/2023, từ ngày 20/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiến hành khám tuyển những công dân có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức theo các văn bản quy định để bàn giao cho các đơn vị quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo kế hoạch huyện được giao 132 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện thăm nắm công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Ban CHQS huyện.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo đúng quy trình, bảo đảm chỉ tiêu được giao; chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân theo đúng kế hoạch; xây dựng kế hoạch khám sức khỏe, tổ chức thâm nhập, phúc tra chặt chẽ, thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”; Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024./.

Ngọc Diệp