BẠCH THÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trong thời gian qua, huyện Bạch Thông đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo đúng tiến độ, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 Huyện Bạch Thông đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo đúng tiến độ

Trong hơn 2 năm qua, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức  được 11 thửa; cấp 210 thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 13 hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá; thu hồi đất để thực hiện 18 công trình, dự án; chuyển mục đích sử dụng đất cho 46 hộ gia đình, cá nhân. Công tác quản lý giám sát việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa đảm bảo nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian… Huyện cũng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá cũng như tăng cường tuyên truyền về việc chấp hành quy định của Pháp luật về đất đai, kiên quyết xử lý nếu có trường hợp vi phạm./.

Đào Kiên