Bạch Thông thực hiện có hiệu quả Chương trình 135

0

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình 135, từ năm 2009 đến nay toàn huyện được đầu tư thực hiện chương trình trên 52 tỷ đồng.

Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng là trên 44,1 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng 103 công trình, trong đó có 37 công trình thủy lợi, 51 công trình giao thông, 14 công trình dân dụng, 1 công trình đường điện; dự án phát triển sản xuất trên 7,3 tỷ đồng, đào tạo nâng cao năng lực trên 1 tỷ đồng. Từ hiệu quả đầu tư chương trình đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Trình độ năng lực quản lý cán bộ xã được nâng lên, các công trình hạ tầng, dự án phát huy hiệu quả, người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Kết thúc giai đoạn II huyện đã giảm được 3/4 xã 135 và 12/14 thôn thuộc xã khu vực II, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững qua từng năm.