Bạch Thông tập huấn Điều tra thu thập thông tin

Ngày 07/7/2015, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số cho gần 200 điều tra viên của 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đối tượng của cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số là các hộ gia đình đồng bào người dân tộc thiểu số; điều kiện kinh tế – xã hội và nhà ở của các hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc và các xã phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên có địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Qua cuộc điều tra nhằm phản ánh thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số. Làm cơ sở hình thành hệ thống, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch cuộc điều tra sẽ triển khai từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015./.