Bạch Thông: Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2012

Vừa qua, huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2012 cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và các điều tra viên làm công tác rà soát hộ nghèo của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo năm 2012

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020; những nội dung cơ bản  về theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động giảm nghèo; hướng dẫn quy trình tổ chức điều tra, kỹ năng điều chỉnh đối thoại giảm nghèo. Các học viên cũng đã được phổ biến một số văn bản mới về công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội như: Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 – 2020; Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và một số thông tư liên quan đến công tác giảm nghèo.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nắm và thực hiện đúng, có hiệu quả các văn bản của Nhà nước, Chính phủ về công tác giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội ./.