Bạch Thông tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, tại hội trường Khối Dân huyện Bạch Thông, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 năm 2014 với các chuyên đề chính: Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Chuyên đề 4: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động Phụ nữ. Chuyên đề 5: Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chuyên đề 6: Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ phụ nữ ở cơ sở.

Sau buổi học các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác  – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và một số nghiệp vụ công tác của cán bộ phụ nữ ở cơ sở.