Bạch Thông – Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Khối Dân huyện Bạch Thông, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2014 với các chuyên đề chính: Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Chuyên đề 4: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chuyên đề 5: Đoàn kết, vận động Cựu chiến binh, phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Chuyên đề 6: Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở cơ sở. Xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Sau thời gian học, các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số nghiệp vụ công tác của cán bộ Cựu chiến binh ở cơ sở.