Bạch Thông tăng cường thực hiện công tác dân vận

0

Công tác Dân vận có vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận, đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Những năm qua công tác dân vận của huyện ta đạt được một số thành quả nhất định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tập trung lao động sản xuất phát triển kinh tế – xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay, Khối dân vận cơ sở của huyện có tổng số 193 người, trong đó mỗi xã có từ 9 đến 11 người. Khối dân vận các xã, thị trấn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường cải cách hành chính, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nạị, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn phát huy vai trò là nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Từ việc tăng cường công tác dân vận, đã góp phần không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng,  nhân dân đã tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi như: Vay vốn phát triển ngành nghề dịch vụ, xây dựng cơ sở sản xuất gạch nung, ngói xi măng; phát triển cây ăn quả;  mở cửa hàng dịch vụ phân bón, cơ sở sửa chữa cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất… đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh tế, nhân dân còn hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, đường nội thôn. Nói về công tác dân vận, đồng chí Trương Khánh Tuân, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cho biết: Thực hiện công tác dân vận, Ban Dân vận huyện đã phối hợp với các ban, đoàn thể của địa phương tuyên tuyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là hiện nay với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thì công tác dân vận càng có ý nghĩa tích cực hơn. Sau 10 năm quán triệt triển khai nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo, tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân được bảo đảm. Thời gian tới, Khối dân vận cơ sở các xã, thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, phát hiện những vấn đề bức xúc, nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên thăm nắm tình hình dân tộc, tôn giáo; phối hợp với các tổ chức, hội, triển khai các chương trình hành động như: Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Dân vận khéo”, phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,…