BẠCH THÔNG SẢN LƯỢNG CHÈ ĐẠT GẦN 290 TẤN

Năm 2022, năng suất chè của huyện Bạch Thông đạt 61 tạ/ha, sản lượng gần 290 tấn.

Diện tích chè đang cho thu hoạch của toàn huyện cho năng suất chè của huyện Bạch Thông đạt 61 tạ/ha

Diện tích chè đang cho thu hoạch của toàn huyện là 47,5 ha trên tổng diện tích 66 ha,  tập trung chủ yếu ở các xã Quang Thuận, Đôn Phong và Quân Hà. Huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển cây chè gắn với sản xuất thành hàng hóa, nhiều Hợp tác xã đã sản xuất chè thành sản phẩm OCOP như HTX chè Bản Dao, HTX chè Phiêng An… Trong thời gian tới huyện sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm chè thông qua đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao, sản xuất bền vững; sản xuất, chế biến theo quy trình ATTP, VietGAP…, tăng hiệu suất sử dụng phân bón, giảm thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng, ATTP…để đưa sản phẩm chè Bạch Thông không ngừng vươn xa hơn nữa.

Đào Kiên