BẠCH THÔNG NỖ LỰC GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN

Năm 2022, huyện Bạch Thông cấp kinh phí hơn 100 triệu đồng thực hiện dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân thôn Lủng Lầu xã Đôn Phong tham gia tích cực trong việc tuyên truyền luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

 Nội dung thực hiện là tăng cường công tác truyền thông, biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn về Luật hôn nhân và gia đình; tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản; duy trì và triển khai mô hình tại các xã, thôn có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao, nhân rộng các mô hình phù hợp. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tham gia dự án.

Đào Kiên