Bạch Thông: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ các xã, thị trấn

Từ ngày 8/7 – 12/7/2012, Thường trực Huyện uỷ Bạch Thông đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương 4) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn tại Đảng bộ xã Lục Bình

 Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (thông qua việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết) tại cơ sở; việc  tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực hiện bước 1 về lấy ý kiến góp ý với tập thể, cá nhân cấp huyện.

Đợt kiểm tra, giám sát cũng là dịp Thường trực Huyện ủy tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết tại cơ sở để chỉ đạo khắc phục, giải quyết kịp thời./.