Bạch Thông: Kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011

0

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai, phát động sâu rộng đến từng thôn, bản, tổ phố, hộ gia đình; được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng kế hoạch triển khai tới các xã, thị trấn và chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2011, gắn với 06 nội dung và 1 tiêu chí thực hiện Cuộc vận động. Đối với phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, Ban Chỉ đạo các cấp đã cụ thể hóa từng tiêu chí về gương “Người tốt, việc tốt” trong tất cả các lĩnh vực như: Phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội; thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Qua phong trào, đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, tạo ra những hạt nhân tích cực, điểm sáng văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần xây dựng con người về tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh theo Nghị quyết Trung ương V khóa VIII.

 

Lãnh đạo xã Lục Bình trao chứng nhận cho các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại thôn Lủng Kén trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”

Nội dung phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng trên địa bàn các khu dân cư. Các hộ gia đình đã ý thức được trách nhiệm trong việc tham gia và thực hiện các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; việc đánh giá, bình xét, chấm điểm công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan, dân chủ. Năm 2011, toàn huyện có 6.420 gia đình đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, qua bình xét có 5.114 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 64,49%; trong đó có 31,1% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 03 năm liền; một số xã có tỷ lệ “Gia đình văn hóa” trong năm cao như: Cẩm Giàng (81,9%), Quân Bình (78,9%), Tú Trĩ (76,4%), Vũ Muộn (72,8%), Phương Linh (72,1%).

Trong phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, toàn huyện có 32/155 thôn đăng ký đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; qua bình xét có 22 thôn đạt tiêu chuẩn, trong đó có 03 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa” 03 năm liên tục như: Thôn Thái Bình (Quân Bình), Đâng Bun (Vũ Muộn), Nà Kha (Quang Thuận).

          Năm 2011, huyện có 104/155 thôn đăng ký “Khu dân cư tiên tiến”; qua bình xét có 51 thôn đạt tiêu chuẩn. Trong năm, 100% các thôn bản, tổ dân phố đều tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” gắn với việc công bố kết quả và trao giấy chứng nhận cho các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phát động đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2012”.

Cuộc vận động không chỉ được thực hiện ở khu dân cư mà còn triển khai rộng khắp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt ba chức năng của tổ chức công đoàn là chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tham gia, thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý, tổ chức phát động phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.. gắn liền với nội dung xây dựng đơn vị văn hóa cơ sở. Trong năm, 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, trong đó có 69,6% đơn vị đạt tiêu chuẩn./.