BẠCH THÔNG HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH

Đến thời điểm này, huyện Bạch Thông đã hoàn thành việc thu ngân sách năm 2022 với số thu theo kế hoạch là 16 tỷ đồng. 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản góp phần tăng thu ngân sách.

Tính đến đầu tháng 11/2022, thu ngân sách của huyện đã đạt hơn 16,1 tỷ đồng, đạt 100,9% KH là một trong những địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022. Năm nay do nguồn thu từ đấu giá đất đạt cao, cộng với các nguồn thu khác được các xã, thị trấn kết hợp với cơ quan thuế thực hiện thu đúng, thu đủ, việc chấp hành của người dân đúng quy định giúp cho thu ngân sách sớm đạt chỉ tiêu… Mặc dù thu đã đủ, tuy nhiên huyện Bạch Thông vẫn tiếp tục chỉ đạo thu đối với những hoạt động có phát sinh thuế, không để thất thoát ngân sách nhà nước./.

Đào Kiên