Bạch Thông giải quyết việc làm cho 552 lao động nông thôn

Nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, từ đầu năm đến nay thông qua nhiều chương trình hướng nghiệp, giải quyết việc làm, huyện Bạch Thông đã giải quyết việc làm cho 552/550 lao động, đạt 100% kế hoạch.

Trong đó, huyện giới thiệu cho hơn 200 lao động đi làm việc ở các công ty trong nước, 10 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho người dân vay vốn sản xuất, khuyến khích các cơ sở tiểu thủ công nghiệp như chế biến gỗ bóc, đồ mộc gia dụng, sản xuất gạch không nung, xưởng cơ khí phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn, trong năm huyện đã tổ chức  tư vấn đào tạo nghề cho 911 lao động, đạt 202% kế hoạch. Trong đó, Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, tổ chức được 04 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn theo Quyết định số 1965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghề ngắn hạn được  03 lớp cho 114 lao động, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức được 20 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho gần 700 lao động./.