Bạch Thông: Gần 44 tỷ đồng đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo từ năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được đầu tư gần 44 tỷ đồng.

Trong đó giai đoạn 2011 – 2013 trên địa bàn huyện có 04 xã thuộc chương trình 135 và 14 thôn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135 là 26,5 tỷ đồng, với 61 công trình xây dựng kênh mương, đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã khó khăn. Năm 2014  – 2015 thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện còn 01 xã và 06 thôn đặc biệt khó khăn, với tổng nguồn vốn được phân bổ là 17,3 tỷ đồng, đầu tư 28 công trình và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhìn chung các công trình, dự án đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Trình độ năng lực quản lý cán bộ xã được nâng lên, người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, góp phần giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện./.